Stichting Insulin for Life the Netherlands, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@insulinforlife.nl

Catharina Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Insulin for Life the Netherlands. Zij is te bereiken via info@insulinforlife.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Informatie die direct of indirect te herleiden is naar een natuurlijk persoon is een persoonsgegeven. Stichting Insulin for Life the Netherlands verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen of door het doen van een donatie/gift.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Ziekenhuis of project (inclusief adres) waar je werkzaam bent (alleen van toepassing op zorgverleners en NGO’s waar wij mee samenwerken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@insulinforlife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het is onze missie om ongebruikte, nog houdbare insuline en diabeteshulpmiddelen in te zamelen en via lokale projecten beschikbaar te stellen voor mensen met insulineafhankelijke diabetes, die er anders geen toegang toe hebben. Dit kunnen wij doen doordat mensen hun overgebleven insuline en materialen doneren aan Insulin for Life. Om deze missie te kunnen uitvoeren, nemen mensen contact met ons op en leggen wij contact- en persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Insulin for Life the Netherlands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om jou informatie te verstrekken
– Het afhandelen van jouw donatie/gift
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Insulin for Life the Netherlands neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Insulin for Life the Netherlands) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Insulin for Life the Netherlands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor financiële gegevens schrijft de Belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar voor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Insulin for Life the Netherlands deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het bedrijf dat de hosting verzorgt voor onze website en e-mail en de instanties waar wij mee samenwerken voor het verwerken van jouw donatie of gift. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Stichting Insulin for Life the Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Insulin for Life the Netherlands jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Insulin for Life the Netherlands gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Insulin for Life the Netherlands en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@insulinforlife.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Realiseer je wel dat wij hier niet verplicht zijn hier gehoor aan te geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden. Je kunt je rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent.

Stichting Insulin for Life the Netherlands wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Insulin for Life the Netherlands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@insulinforlife.nl.

Stichting Insulin for Life the Netherlands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid.

Versie: juli 2019